#82 Τεχνητή νοημοσύνη για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, Γιώργος Καραμανώλης, Co — founder, Crowdpolicy & fintelioX, Pythia Open Day

Την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 στο Innovathens πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Open Day του έργου Πυθία. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να κινητοποιήσει το οικοσύστημα καινοτομίας και να ενημερώσει την κοινότητα τεχνολογίας για τις νέες τάσεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, για καλές πρακτικές αλλά και τις δυνατότητες μέσα από την υλοποίηση ψηφιακών βοηθών — intelligent chatbots.

Την έναρξη του Open Day πραγματοποίησε ο κ. Γιώργος Καραμανώλης, Co-founder CTO/CIO της Crowdpolicy ο οποίος μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη, τις νέες τάσεις αλλα και για την εμπειρία της εταιρείας γύρω από την υλοποίηση αυτόματων ψηφιακών βοηθών (Intelligent Chatbots), καθώς και για το σημαντικό δίκτυο καινοτομίας της Crowdpolicy, η οποία μετρά 10 χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το έργο Πυθία έχει ως στόχο:

  • την Δημιουργία καλής πρακτικής σε ελληνικό & διεθνές επίπεδο, καθώς μέσα από την υποστήριξη και προώθηση ανοιχτών λύσεων, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.
  • την Επίτευξη ισότιμης παροχής υπηρεσιών για όλους τους πολίτες.
  • την Αύξηση προσβασιμότητας σε καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας & διεκπεραίωσης συναλλαγών με τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
  • την Αναβάθμιση υπηρεσιών & καλύτερη αξιοποίηση κεφαλαίων μέσω των εφαρμογών σε τομείς της οικονομίας (τουρισμός, λιανεμπόριο, δημόσια διοίκηση).

«Το έργο, με κωδικό Τ2ΔΚ — 01921, υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ — ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ — ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».Το έργο συντονίζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων/ Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων) με λοιπούς εταίρους το Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής/ Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής), την Εθνική Τράπεζα, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, την Crowdpolicy, τις Διεθνείς Εκδόσεις ΕΠΕ (GTP) και τη SoftOne Technologies.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς της κοινοπραξίας του Pythia δραστηριοποιούνται πλήρως στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, και επιδεικνύουν το απαραίτητο δυναμικό επιχειρηματικότητας και ερευνητική αριστεία για την ανάδειξη και εκμετάλλευση νέων ευκαιριών στην ελληνική και παγκόσμια οικονομία. Η σύμπραξη αυτών των φορέων στο σχήμα του έργου αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την ενίσχυση νέων καλών πρακτικών καθώς συμβάλλει στην κινητοποίηση ενός ευρύτερου οικοσυστήματος καινοτομίας για την ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων ανάπτυξης και διάχυσης τεχνογνωσίας. Μέσω αυτής αναμένεται να προωθηθούν τα αποτελέσματα του έργου στην αγορά, να αυξηθούν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες, και να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα από την ερευνητική κοινότητα, επιδιώκοντας συνέργειες με πιθανούς ενδιαφερόμενους.

Περισσότερα: